Instagram ดารา @pouyingluck_shin
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

Official Yingluck Shinawatra Instagram accountนายกฯยิ่งลักษณ์ร่วมเปิดงานของดีเมืองร้อยเอ็ด จ. ร้อยเอ็ด Instagram ดารา @pouyingluck_shin 0

มีโอกาสแวะมาตรวจเยี่ยมชมการปลูกหอมแดงของเกษตรกร บ้านแข่ ต.ฟ้าห่วน อ.ค้อวัง จ.ยโสธร ที่ผ่านมาการปลูกหอมแดงประสบปัญหา และได้มีการนำเงินโครงการ sml มาขยายไฟฟ้าสู่แปลงปลูกหอมแดงเพื่อปั่นไฟสูบน้ำแทนการใช้น้ำมัน ทำให้ลดต้นทุนการผลิต มีการนำเอาหลักเกษตรปลอดภัยและอินทรีย์เข้ามาใช้แทนปุ๋ยและสารเคมี จนประสบความสำเร็จ ส่งผลให้เกษตรกรมีผลผลิตที่มีคุณภาพและราคาดีขึ้นค่ะ Instagram ดารา @pouyingluck_shin 0

พักทานข้าวเหนียวไก่ย่างห้วยทับทันบนรถไฟระหว่างตรวจเส้นทางรถไฟสายอีสานใต้ค่ะ Instagram ดารา @pouyingluck_shin 0

นายกฯยิ่งลักษณ์แวะทักทายประชาชน ณ สถานีสำโรงทาบ อ. สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ Instagram ดารา @pouyingluck_shin 0

นายกฯยิ่งลักษณ์พร้อมรมว.คมนาคมตรวจเส้นทางรถไฟสายอีสานใต้หลังปรับปรุงราง ระหว่างเส้นทางจ.สุรินทร์ไปศรีสะเกษ Instagram ดารา @pouyingluck_shin 0

3. การที่ดิฉันกล่าวเช่นนี้ ไม่ได้หมายความว่าดิฉันจะไม่ยอมลาออกหรือยึดติดกับตำแหน่ง ดิฉันยินดีรับฟังเสียงของประชาชนทั้งเสียงส่วนใหญ่และเสียงส่วนน้อย แต่ทั้งหมดต้องเป็นไปตามครรลองของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และอยู่ภายใต้หลักนิติรัฐ Instagram ดารา @pouyingluck_shin 0

2. การที่ดิฉันในฐานะนายกรัฐมนตรีได้ขอพระราชทานพระบรมราชวินิฉัยการยุบสภาผู้แทนราษฎร เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาแล้ว ดิฉันถือว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามพระบรมราชโองการนั้นอย่างสุดความสามารถ คือการให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการการเลือกตั้งในการจัดการเลือกตั้งตามกำหนดเวลาในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 อย่างโปร่งใส สุจริต เป็นธรรม และเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยที่สุด Instagram ดารา @pouyingluck_shin 0

ตามที่ได้กล่าวไว้ว่า ดิฉันจะต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีจนกว่าการเลือกตั้งจะเสร็จสิ้นและมีนายกรัฐมนตรีที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่มาปฏิบัติหน้าที่ต่อนั้น ดิฉันขอชี้แจงเหตุผลอีกครั้งดังนี้ 1. การปฏิบัติหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีต้องยึดหลักความรับผิดชอบร่วมกันในการบริหารราชการแผ่นดิน และเมื่อมี พรฎ.ยุบสภา ความรับผิดชอบของครม.ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ยังมีต่อไปจนกว่าครม.ชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่ ทั้งนี้เพื่อให้มีความต่อเนื่องในการบริหารราชการแผ่นดินอันเป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา 171 และ 181 Instagram ดารา @pouyingluck_shin 0

นายกฯยิ่งลักษณ์ติดตามโครงการก่อสร้างถนนตรวจเยี่ยมกลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและโอทอปที่โรงเรียนบ้านหนองคลองลิ่ม ในพื้นที่อำเภอนางรอง จ.บุรีรัมย์ Instagram ดารา @pouyingluck_shin 0

ขอขอบคุณทุกกำลังใจจากพี่น้องชาวจ.บุรีรัมย์ที่มาต้อนรับเต็มสนามบินสตึกนะค่ะ Instagram ดารา @pouyingluck_shin 0

พกกล้องถ่ายรูปเล็กไว้คอยเก็บบรรยากาศระหว่างเดินทางตรวจราชการในพื้นที่ภาคอีสานค่ะ Instagram ดารา @pouyingluck_shin 0

นายกฯ ยิ่งลักษณ์มอบคำขัวญวันเด็กประจำปี 2557 "กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทย ให้มั่นคง" Instagram ดารา @pouyingluck_shin 0

นายกฯ ยิ่งลักษณ์มอบคำขัวญวันเด็กประจำปี 2557 "กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทย ให้มั่นคง" Instagram ดารา @pouyingluck_shin 0

นายกฯยิ่งลักษณ์ให้สัมภาษณ์ สำนักข่าว CCTV Instagram ดารา @pouyingluck_shin 0

ขอขอบคุณสำหรับกำลังใจนะคะ Instagram ดารา @pouyingluck_shin 0

ขอแอบถ่ายเด็กหลับระหว่างตรวจเยี่ยมม่อนแจ่มหนึ่งในโครงการหลวงหนองหอย อ.แม่ริม จ. เชียงใหม่ค่ะ Instagram ดารา @pouyingluck_shin 0

นายกฯยิ่งลักษณ์เยี่ยมม่อนแจ่มส่วนหนึ่งในโครงการหลวงหนองหอย อ. แม่ริม จ.เชียงใหม่ Instagram ดารา @pouyingluck_shin 0

พักทานข้าวเหนียวไก่ย่างระหว่างตรวจเส้นทางรถไฟสายเหนือจากเชียงใหม่ไปลำปาง Instagram ดารา @pouyingluck_shin 0

นายกรัฐมนตรีเดินทางโดยรถไฟ จาก จ.เชียงใหม่ ไป จ.ลำปาง เพื่อตรวจสภาพทางรถไฟสายเหนือหลังจากปิดซ่อมไป75วัน Instagram ดารา @pouyingluck_shin 0

วันนี้รัฐบาลขอเสนอว่าควรจะได้มีการหารือร่วมกันระหว่างทุกฝ่ายบนพื้นฐานของสันติวิธีที่จะดำเนินการคู่ขนานกันไปในระหว่างรอการเลือกตั้งในวันที่ 2 กุมภาพันธ์และเห็นว่าควรมีการแสวงหาข้อตกลงร่วมกันว่าในอนาคตหลังจากการเลือกตั้งแล้วจะมีแนวทางการปฏิรูปประเทศไทยที่เป็นรูปธรรมอย่างไรเพื่อแก้ปัญหาให้เกิดความสบายใจของทุกภาคส่วน ขอเรียนว่ารัฐบาลยินดีที่จะช่วยอำนวยความสะดวกเพื่อให้เกิดเวทีดังกล่าว ทั้งนี้ได้ขอให้นายธงทอง จันทรางศุ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รับไปดำเนินการเบื้องต้นเพื่อเชิญชวนภาคส่วนต่างๆที่เป็นตัวแทนของพรรคการเมือง ภาคเอกชนและภาคธุรกิจ ภาคราชการ สถาบันการศึกษา ภาคสังคม ภาคประชาชน ทุกกลุ่มการเมือง องค์กรต่างๆ และนักกฎหมาย นักวิชาการที่มีความหลากหลายรวมถึงสื่อมวลชน เข้ามาร่วมหารือทางออกตามแนวทางที่เป็นไปได้ ซึ่งรัฐบาลพร้อมอำนวยความสะดวกในการเปิดเวทีนี้ เพื่อให้ประเทศไทยของเราก้าวไปข้างหน้า โดยขอเชิญประชุมหารือร่วมกันในวันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2556 เวลา 9.00 น. ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการหารือ รัฐบาลหวังว่าหลังจากการประชุมร่วมหารือกันในลักษณะที่เปิดใจกว้างเช่นนี้ เชื่อว่าจะมีข้อเสนอที่ชัดเจนเพื่อให้ทุกฝ่ายในสังคมไทยได้มองเห็นแนวทางในการแก้ปัญหาประเทศและเห็นชอบร่วมกันต่อไป Instagram ดารา @pouyingluck_shin 0

back15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


Instagram is a registered trademark of Instagram, inc.