@sukhumbhandp : สวัสดีครับพี่น้องประชาชน เนื่องในวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก กรุงเทพมหานครมีเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ที่จะลดระดับปัญหายาเสพติดในพื้นที่ โดยร่วมทำงานกับหน่วยงานและองค์กรภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน แบบบูรณาการและสร้างสังคมให้เข้มแข็ง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องประชาชน อาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญที่ผมนำเสนอไว้กับพี่น้องประชาชน เรามองว่าการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนั้น ภาคประชาชนจะต้องมีส่วนร่วม และในระดับชุมชนของกรุงเทพมหานคร จะต้องมีอาสาสมัครที่สามารถปฏิบัติหน้าที่คอยเป็นหูเป็นตา เฝ้าระวังเรื่องยาเสพติดและปัญหาอาชญากรรมอื่นๆนั้น เป็นเรื่องที่สำคัญมาก ซึ่งอาสาสมัครเหล่านี้ไม่ได้ทำหน้าที่แทนตำรวจนะครับ แต่ตรงกันข้าม งานของอาสาสมัครจะทำให้งานของหน่วยงานอื่นของภาครัฐมีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนได้ดียิ่งขึ้น พี่น้องอาสาสมัครทุกท่านทำด้วยจิตอาสา ท่านได้สละเวลาทุ่มเทกำลังกายกำลังใจให้กับโครงการสำคัญนี้ ผมขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ร่วมกันพัฒนาชุมชนของตนเองให้เป็นชุมชนปลอดภัยไร้ยาเสพติด และกรุงเทพมหานครจะเดินหน้าต่อไป ในการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครที่เรามีอยู่แล้ว และจะเพิ่มจำนวนอาสาสมัครในอนาคต ผมขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และขอขอบคุณอาสาสมัครของกรุงเทพมหานครทุกท่าน ที่ร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันและร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ขอบคุณมากครับ
โพสต์เมื่อ 23 มิ.ย. 2558 | 12:36 น.
แอพแรกที่คุณเลือก
Instagram ดารา @sukhumbhandp
ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร
Governor of Bangkok 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร, Bangkok, Thailand 10200

มี 15 คนชอบรูปนี้


รูปภาพอินสตาแกรมอื่นๆ ของ สุขุมพันธุ์

Instagram is a registered trademark of Instagram, inc.