@pouyingluck_shin : วันนี้มาเป็นประธานในพิธีเปิด OTOP Store ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะ เพราะสินค้า OTOP สามารถสร้างงาน  สร้างอาชีพ และรายได้ให้แก่ประชาชนในระดับฐานรากของประเทศ ล่าสุดในปีที่แล้วยอดจำหน่ายสินค้า OTOP สูงถึง 86,000 ล้านบาท มีมูลค่าส่งออกกว่า 10,000 ล้านบาท ซึ่งครอบคลุมประชากรกว่า 240,000 ครัวเรือนทั่วประเทศ การจัดตั้ง OTOP Store ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแห่งนี้ จึงถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมด้านการตลาดที่ต้องการขยายช่องทางการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศของสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์โดยรวมทั้งระบบให้มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
#otop #otopthailand #otopstore
โพสต์เมื่อ 6 ม.ค. 2557 | 13:34 น.
แอพแรกที่คุณเลือก
Instagram ดารา @pouyingluck_shin
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
Official Yingluck Shinawatra Instagram account

มี 0 คนชอบรูปนี้


รูปภาพอินสตาแกรมอื่นๆ ของ ยิ่งลักษณ์

Instagram is a registered trademark of Instagram, inc.