Instagram ดารา @sunareelam
สุนารี ราชสีมา

Official Sunaree Ratchasima's Instagram. Thai actress / Singer. ( For work please contact 087-922-3166 / line : sunareelam )สุน..... รักเด็กอ่ะ Instagram ดารา @sunareelam 172

ถึงสมเด็จเทพฯ 6 ตุลาคม 2547 สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ ทรงโปรดเกล้าฯ ให้นำเผยแพร่ ลูกพ่อ ในพื้นแผ่นดินนี้ ทุกสิ่งเป็นของคู่กันมา โดยตลอด มีความมืด และความสว่าง ความดีและความชั่ว ถ้าให้เลือกในสิ่งที่ตน ชอบแล้ว ทุกคน ปรารถนาความสว่าง ปรารถนาความดีด้วยกัน ทุกคน แต่ความปรารถนานั้น จักสำเร็จลงได้ จักต้อง มีวิธีที่จักดำเนินให้ไปถึง ความหรือ ความดีนั้นที่จักต้อง ไปให้ถึงความดีก็คือรัก ผู้อื่น เพราะความรักผู้อื่น สามารถแก้ปัญหาได้ทุก ปัญหา ถ้าให้โลกมีแต่ ความสุขและเกิด สันติภาพ ความรักผู้อื่น จักเกิดขึ้นได้ พ่อขอบอกลูกดังนี้... 1. ขอให้ลูกมองผู้อื่นว่า เป็นเพื่อนเกิด เพื่อนแก่ เพื่อนเจ็บ เพื่อนตายทาง ด้วยกัน ทั้งหมด ทั้งสิ้น ไม่ว่าอดีต...ปัจจุบัน...อนาคต 2. มองโลกในแง่ดี และจะให้ดียิ่งขึ้น ควรมองโลกจากความ เป็นจริง อันจักเป็นทาง แก้ปัญหาอย่างถูกต้อง และเหมาะสม 3. มีความสันโดษ คือ - มีความพอใจเป็น พื้นฐานของจิตใจ พอใจ ตามมีตามได้คือได้ อย่างไร ก็เอาอย่างนั้น ไม่ยึดติด ขอให้คิดว่า มีก็ดี ไม่มีก็ได้พอใจ ตามกำลัง คือมีน้อย ก็พอใจตามที่ได้น้อย - ไม่เป็นอึ่งอ่างพองลม จะเกิดความเดือดร้อน ในภายหลัง - พอใจตามสมควร คือทำงานให้มีความ พอใจเหมาะสมแก่งาน - ให้ดำรงชีพให้เหมาะ สมแก่ฐานะของตน 4. มีความมั่นคงแห่งจิต คือให้มองเห็นโทษของ ความเกียจคร้าน และ มองเห็นคุณประโยชน์ ของความเพียร และเมื่อ เกิดสิ่งที่ไม่พึงปรารถนา ให้ภาวนาว่า...มีลาภ มียศสุขทุกข์ปรากฏ สรรเสริญนินทา เสื่อมลาภ เสื่อมยศ เป็นกฎธรรมดา อย่ามัวโศกานึกว่า ' ชั่งมัน ' พ่อ 6/10/2547 --------------------------- สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ ทรงมีพระราชปรารภ ทิ้งท้าย *** ฉันหวังว่า....คำสอนพ่อ ที่ฉันได้ประมวลมานี้ จะเกิดประโยชน์แก่ท่าน ผู้อ่านที่ได้พบเห็นและ ลูกอันเป็นที่รักของพ่อ ทุกคน ฉันรักพ่อฉันจัง สิรินธร ************************ จดหมายส่งต่อ อ่านแล้ว ซาบซึ้งเหลือเกิน (heart)ทรงพระเจริญ...(2 hearts) Instagram ดารา @sunareelam 214

ไปเยี่ยมเกษตร อำเภอโนนสูง Instagram ดารา @sunareelam 153

Instagram ดารา @sunareelam 170

Miss you my friends Instagram ดารา @sunareelam 233

back10 11 12 13 14


Instagram is a registered trademark of Instagram, inc.