Instagram ดารา @kositbangkok
โฆสิต สุวินิจจิต
ขอบคุณทุกคนในสวนลุม ที่ให้โอกาสผมแนะนำตัวนะครับ Instagram ดารา @kositbangkok 0

หลายชมรม ร่วมแลกเปลี่ยน บรรยากาศอบอุ่นมากครับ Instagram ดารา @kositbangkok 0

พูดคุย ร่วมแลกเปลี่ยนกับชมรมต่างๆ ภายในสวนลุม Instagram ดารา @kositbangkok 0

ร่วมแลกเปลี่ยน และพูดคุยกับคนในสวนลุม Instagram ดารา @kositbangkok 0

ผมและลูกสาว ร่วมงานเดินเทิดพระเกียรติ 85 พรรษา มหาราชา Instagram ดารา @kositbangkok 0

วันนี้(22 ธันวาคม 2555) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญประจำปี2555 โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย นายโฆสิต สุวินิจจิต ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมการดำเนินงานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยและนายอุบล บัวหลวงงาม ผู้นำเกษตรกร ร่วมประชุม ณ ศูนย์ประชุมรัชนี แจ่มจรัส Instagram ดารา @kositbangkok 0

วันนี้(22 ธันวาคม 2555) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญประจำปี2555 โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย นายโฆสิต สุวินิจจิต ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมการดำเนินงานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยและนายอุบล บัวหลวงงาม ผู้นำเกษตรกร ร่วมประชุม ณ ศูนย์ประชุมรัชนี แจ่มจรัส Instagram ดารา @kositbangkok 0

วันนี้(22 ธันวาคม 2555) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญประจำปี2555 โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย นายโฆสิต สุวินิจจิต ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมการดำเนินงานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยและนายอุบล บัวหลวงงาม ผู้นำเกษตรกร ร่วมประชุม ณ ศูนย์ประชุมรัชนี แจ่มจรัส Instagram ดารา @kositbangkok 0

วันนี้(22 ธันวาคม 2555) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญประจำปี2555 โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย นายโฆสิต สุวินิจจิต ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมการดำเนินงานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยและนายอุบล บัวหลวงงาม ผู้นำเกษตรกร ร่วมประชุม ณ ศูนย์ประชุมรัชนี แจ่มจรัส Instagram ดารา @kositbangkok 0

”โฆสิต”ลงพื้นที่เยาวราชสำรวจวิถีชีวิตคนไชน่าทาวน์ Instagram ดารา @kositbangkok 0Instagram is a registered trademark of Instagram, inc.