@sukhumbhandp : ขอขอบคุณทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ทำให้การพัฒนาพิพิธภัณฑ์เด็กมาถึงจุดนี้ และที่ต้องขอขอบคุณมากที่สุดคือ ภาคประชาชนครับ มีพี่น้องประชาชน ที่เป็นผู้ปกครองของน้องๆ จำนวนมาก ได้แสดงเจตนารมณ์อยากให้กรุงเทพมหานครเปิดพิพิธภัณฑ์เด็กยุคใหม่ เราถือว่าเป็นแรงบันดาลใจครับ และผมได้ติดตามความคืบหน้ามาโดยตลอด จึงได้กำชับทุกฝ่าย ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น วันเด็ก 2558 จะต้องมีพิพิธภัณฑ์เด็กครับ สิ่งหนึ่งที่ผมขอฝาก คือขอให้น้องๆ เยาวชนทุกคน ตั้งมั่นในคุณงามความดี ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดีงาม มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น รักษาระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง พร้อมตั้งใจใฝ่เรียนรู้และพัฒนาความรู้ ความสามารถของตน ให้ทันต่อความเจริญก้าวหน้าในทุกๆ ด้าน เพื่อเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ อันจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศของเราให้เจริญก้าวหน้าสืบไป ขอบคุณมากครับ
โพสต์เมื่อ 11 ม.ค. 2558 | 15:56 น.
แอพแรกที่คุณเลือก
Instagram ดารา @sukhumbhandp
ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร
Governor of Bangkok 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร, Bangkok, Thailand 10200

มี 28 คนชอบรูปนี้


รูปภาพอินสตาแกรมอื่นๆ ของ สุขุมพันธุ์

Instagram is a registered trademark of Instagram, inc.